CÔNG VĂN SỐ 4003/TCT-CS NGÀY 16/09/2014 CỦA TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

CÔNG VĂN SỐ 4003/TCT-CS NGÀY 16/09/2014 CỦA TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

Tìm hiểu thêm thủ tục đặt in hóa đơn 

Theo công văn 4003/TCT-CS ngày 16/09/2014: 

Trường hợp Công ty thành lập vào tháng 05/2014 đang tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhưng đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Thông tư 119/2014/TT-BTC thì Công ty gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý về việc chuyển đổi  phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC:

Nội dung cụ thể của công văn như sau:
Trường hợp Công ty đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp.tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Đối với những hóa đơn bán hàng Công ty đã mua của Cục Thuế TP Hà Nội nhưng không tiếp tục sử dụng thì Công ty tiến hành hủy hóa đơn theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TPSC (Việt Nam) được biết và liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện./
Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngay 25/8/2014 cửa Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 219/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;
“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 1 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
“3 . Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:
b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, .phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.”
Căn cứ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế:
“7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuê GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuê giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sáng phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.”
Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“l. Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:
c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH TPSC Việt Nam thành lập từ ngày 06/5/2014 để thực hiện dự án đầu tư do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty đã thực hiện đầu tư thuê văn phòng và mua sắm tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ thì được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.
Trường hợp Công ty đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp.tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Đối với những hóa đơn bán hàng Công ty đã mua của Cục Thuế TP Hà Nội nhưng không tiếp tục sử dụng thì Công ty tiến hành hủy hóa đơn theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TPSC (Việt Nam) được biết và liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện./

Tải file Công văn 4003/TCT

Từ khóa liên quan: in hóa đơn; in hóa đơn GTGT; thành lập doanh nghiệpđăng ký BHXH lần đầu

Viết một bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.