Chuyên mục Chính sách phát triển nguồn nhân lực

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của tổ chức: Xây dựng cơ cấu tổ chức; phát triển chính sách về chế độ chính sách, thu hút, duy trì nguồn nhân lực; giải pháp …